PRIVATLIVSPOLITIK

I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan Aston Martin Copenhagen (Nellemann Luxury Cars) behandler dine personoplysninger samt de rettigheder, du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

1.1 DEN DATAANSVARLIGE

Nellemann Luxury Cars A/S er dataansvarlig i forbindelse med indsamling og behandling af dine personoplysninger.

Du kan kontakte os her:

Nellemann Luxury Cars A/S
CVR-nr.: 13644705
Bryggervangen 39
2100 København Ø
Tlf.: 39272211
E-mail: persondata@nellemann.dk

1.2 FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

Vi kan behandle dine personoplysninger til en række forskellige formål, afhængig af i hvilken sammenhæng, du er i kontakt med os.

Vi behandler dine oplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål:

 • Indgåelse og administration af én eller flere slutsedler samt værkstedsbesøg
 • Administration af kundeforholdet, herunder korrespondance med dig
 • Ved prøvekørsler
 • Udarbejdelse af serviceaftale
 • Udarbejdelse af lejekontrakt ved lånebil/lejebil
 • Markedsføring af vores ydelser (dette kræver i visse tilfælde, at du har givet os samtykke hertil)
 • Overholdelse af vores retlige forpligtelser som dataansvarlig
 • Varetagelse af vores interesser som leverandør af køretøjet
 • Administrative formål
 • Statistik og forretningsudvikling

Vi registrerer og behandler kun dine personoplysninger, hvis vi har et lovligt grundlag for at gøre det.

Vores juridiske grundlag for at behandle oplysningerne til de ovenfor nævnte formål er:

FormålBehandlingsgrundlag
Indgåelse og administration af én eller flere slutsedler, serviceaftaler samt værkstedsbesøg

Behandlingen sker med henblik på at indgå en aftale med dig som kunde jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Overholdelse af lovgivningsmæssige krav herunder bogføringsloven

Behandlingen sker med henblik på opfyldelse af vores retlige forpligtelser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Markedsføring

For at kunne sende dig markedsføring indhenter vi dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og i visse tilfælde vil vi sende markedsføring af tilsvarende produkter til det, du har købt jf. markedsføringsloven § 6, stk. 2.

Varetagelse af vores interesser som forhandler af køretøjet

Når du køber en bil hos os, vil vi behandle dine oplysninger i forbindelse med garanti. Behandlingen er baseret på interesseafvejning, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Prøvekørsler og udlejning

Behandlingen sker med henblik på at indgå en aftale med dig som kunde jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, overholdelse af færdselsloven, Bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører samt Bekendtgørelse om registreringsafgift.

Personnummer

Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og nr. 3 idet behandling af personnummer er nødvendigt i forbindelse med indregistrering af bil

1.3 KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler normalt følgende typer af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer
 • CPR-/CVR-nummer
 • Kørekort
 • Oplysninger fra CPR, DMR samt andre offentligt tilgængelige kilder
 • Oplysninger om køretøjet (bilmodel og stamdata samt reg.nr., chassisnummer og Co2-emmisionsdata)
 • Oplysninger om forsikring af bilen
 • Information om åbning, læsning m.v. af elektronisk markedsføring.

Vi indsamler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig, men vi kan – afhængig af kontraktforholdets forløb – modtage og behandle følsomme oplysninger, herunder oplysninger om helbredsmæssige eller strafbare forhold. Såfremt dette er tilfældet, behandler vi oplysninger med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra e og f og Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

1.4 HVORDAN INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi indhenter hovedsageligt oplysningerne fra dig som registreret.

Derudover indsamler vi også oplysninger om dig fra andre kilder. Det omfatter fx en samarbejdspartner, som vi leverer bilen på vegne af.

1.5 VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det. Dine oplysninger vil kunne videregives til vores samarbejdspartnere i det omfang, dette er nødvendigt i forbindelse med indgåelse, opfyldelse og administration af en aftale.

Dette omfatter Aston Martin Lagonda Ltd som er leverandør af bilen: Privacy Policy | Aston Martin Lagonda | Aston Martin Lagonda. Derudover kan vi videregive oplysninger på bilen til finansierings- eller leasingselskaber på din opfordring, hvis du ønsker, at bilen skal finansieres eller leases gennem en af dig udvalgt part. Videregivelse af oplysningerne sker kun på baggrund af din anmodning.

Vi kan desuden videregive oplysninger til tredjemand, herunder til offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen eller politiet, såfremt vi er retligt forpligtet hertil, eller dette er nødvendigt for at kunne opfylde aftalen fx i forbindelse med indregistrering af bilen, eller for at vi, eller en tredjemand, kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som registreret, går forud herfor.

I tilfælde af misligholdelse af eller tvist vedrørende kontrakten kan oplysningerne desuden videregives til vores rådgivere eller samarbejdspartnere, der skal varetage vores interesser i sagen, herunder i forbindelse med iværksættelse af rykker- og inkassoprocedure på vores vegne.

Vi anvender tjenesteudbydere og samarbejdspartnere, der udfører arbejde på vores vegne (”databehandlere”). Dette kan fx være hosting af servere, systemvedligeholdelse m.v. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, dette er nødvendigt for, at de pågældende kan levere deres tjenester og services. Samarbejdsparterne vil være forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har derfor ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af deres kontraktlige forpligtelse over for os.

1.5.1 Overførsel af data til importører og producenter

Ved fremstillingen af dit køretøj vil det få et unikt stelnummer. Ud fra dette stelnummer kan der udledes forskellige informationer om dit køretøj. 

I forbindelse med salg af bilen vil dit navn, dine kontaktoplysninger samt oplysninger om bilens stelnummer, model, registreringsdato og registreringsnummer til administration af bilens garanti blive videregivet til importøren.

Ved værkstedsbesøg herunder ved reparationer, serviceringer, eftersyn mv. er teknikeren nødt til at indsamle stelnummeret sådan at de(n) tekniker(e), der arbejder på dit køretøj, kan få indsigt i køretøjsspecifikke reparations-, vedligeholds-, og diagnostiske informationer m.m.

For at sikre en komplet diagnoseregistrering af dit køretøj registreres det arbejde, der udføres på dit køretøj, når det er til eftersyn eller reparation, under køretøjets stelnummer. Disse informationer overføres til systemet og opbevares, sådan at informationer om tidligere reparationer eller serviceeftersyn kan gøres tilgængelige for forhandlere og værksteder overalt i verden i forbindelse med reparation eller serviceeftersyn af dit køretøj.

De informationer, der opbevares i systemet, anvendes med henblik på diagnose eller reparation af dit køretøj, administration af garantier og lignende produkter og serviceydelser, til formål relateret til produktsikkerhed, forskning og udvikling og med henblik på at overholde vores juridiske forpligtelser.

Vi er forpligtet til at videreoplysninger om dit køretøj herunder bilens stelnummer samt bilens Co2- emmisionsdata til Europakommissionen og Det Europæiske Miljøagentur. Dette gøres for at opfyldes vores juridiske forpligtelse jf. forordningens artikel 9 stk. 2. Dit køretøjs emmisionsdata vil blive indsamlet via dit køretøjs modem (såfremt køretøjet er forbundet) og/eller hver gang dit køretøj er på værksted i hele køretøjets levetid. Dit køretøjs emmisionsdata vil blive, afhængigt af hvilket køretøj du har, transmitteret direkte til producenten eller via importøren.

1.6 OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE

Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder/databehandler uden for EU, sikrer vi, at dette alene vil ske under overholdelse af den lovgivning, der gælder herfor.

1.7 OM INDSAMLINGEN ER FRIVILLIG ELLER OBLIGATORISK

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker med henblik på opfyldelse og administration af aftale, er indsamlingen af de anførte personoplysninger obligatorisk. Konsekvensen af ikke at give oplysningerne er således, at det ikke er muligt at indgå eller opfylde kontrakten.

Når vi indsamler og behandler dine oplysninger til markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive oplysningerne. Konsekvensen af ikke at give oplysningerne er, at du ikke kan få oplysninger om tilbud, fordele, samarbejdspartnere m.v.

1.8 OPBEVARINGSPERIODE FOR DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler og opbevarer kun dine personoplysninger i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til de ovenstående formål.

Når et forretningsforhold er ophørt, gemmer vi oplysningerne i et tidsrum, der fastlægges under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning om forældelse af civilretlige krav, bogføringsloven m.v. Se nærmere herom i pkt. 1.2.

1.9 TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst.

Din tilbagekaldelse af dit samtykke indebærer som hovedregel, at vi vil ophøre med at behandle dine personoplysninger. Dette er dog ikke tilfældet, hvis vi på et andet grundlag er berettiget til forsat at behandle dine oplysninger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

1.10 DINE RETTIGHEDER

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i relation til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst.

Du har ret til efter anmodning at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).

Hvis de oplysninger, vi behandler om dig, er urigtige, har du ret til at få dem rettet (ret til berigtigelse).

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har tillige ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på Datatilsynets hjemmeside.

2. KLAGE

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger i strid med gældende lovgivning.

Du har dog også ret til at klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Tlf. 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

3. ÆNDRING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Aston Martin Copenhagen forbeholder sig retten til at ændre og opdatere denne privatlivspolitik.

Opdateret 20/10/2022


Aston Martin Copenhagen

Aston Martin Copenhagen er en autoriseret og officiel Aston Martin-forhandler dedikeret til at tilbyde en uovertruffen kvalitet af service og ekspertise. Vi er forpligtet til at understøtte alle dine Aston Martin-behov og er stolte af at levere en enestående og personlig service, uanset om du har et salgs-, eftersalgs- eller ejerskabskrav.

 • © Aston Martin - Copenhagen